Diện tích rừng vừa bị phá đã được san ủi, cày xới, chuẩn bị trồng cây nông nghiệp. (Ảnh : Hưng Thịnh/TTXVN)

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Nông.

Theo quy hoạch, đến năm 2020 tỉnh Đắk Nông có 579.564ha đất nông nghiệp, chiếm 89,04%; đất phi nông nghiệp là 65.368ha, chiếm 10,04%; đất đô thị 18.359ha, chiếm 2,82%.

Đối với các khu chức năng, đến năm 2020, khu sản xuất nông nghiệp có 321.650ha; khu lâm nghiệp 257.915ha; khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 46.014ha; khu phát triển công nghiệp 1.056ha; khu đô thị 18.359ha; khu thương mại-dịch vụ có 735ha; khu dân cư nông thôn có 23.300ha. Từ năm 2016-2020, 20.422ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp; 59ha chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp.

Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh. Việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

[Ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của 13 tỉnh]

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách Nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất; khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường./.