Ngày 9/9, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X đã bầu bổ sung đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn và đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Ủy viên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012-2017.

Đồng chí Bùi Quang Huy và đồng chí Nguyễn Ngọc Lương được Ban Thường vụ Trung ương Đoàn thống nhất giới thiệu để Ban Chấp hành Trung ương Đoàn bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Kết quả bầu của Ban chấp hành Trung ương Đoàn, đồng chí Bùi Quang Huy được 129/129 phiếu (đạt 100%) và đồng chí Nguyễn Ngọc Lương được 126/129 phiếu (đạt 97,67%).

Đồng chí Bùi Quang Huy, sinh năm 1977 có trình độ chuyên môn thạc sỹ Luật; lý luận chính trị cao cấp; hiện là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương sinh năm 1978, có trình độ chuyên môn thạc sỹ Luật Kinh tế, cử nhân Ngoại ngữ, đang học nghiên cứu sinh Luật; lý luận chính trị cao cấp; hiện là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam./.