Phó giáo sư, tiến sỹ Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Sau một tuần học tập nghiêm túc, Lớp Bồi dưỡng Phó Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức đã thành công tốt đẹp và bế giảng vào chiều 29/6, tại Hà Nội.

Phát biểu tại lễ bế giảng, phó giáo sư, tiến sỹ Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng 158 học viên đã hoàn thành tốt khóa học đề ra.

Phó giáo sư, tiến sỹ Lê Quốc Lý cho biết theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương Khóa XII, trong bối cảnh trong nước và thế giới thay đổi nhanh đang đặt ra những yêu cầu mới, việc chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là bộ lãnh đạo quản lý các cấp, những người giữ vai trò cốt yếu trong việc ban hành và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước là vấn đề cấp bách đặt ra hiện nay.

Đội ngũ Phó Bí thư cấp ủy cấp huyện, với vị trí công tác, đặc thù hết sức quan trọng trong hệ thống của Đảng cần được nâng tầm hơn nữa về mọi mặt, đáp ứng tốt yêu cầu của thực tiễn. Lớp bồi dưỡng là một trong những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới.

Tham gia Lớp Bồi dưỡng, các học viên đã được nghiên cứu và thảo luận 9 chuyên đề, bao quát những nội dung quan trọng có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn, sát với đối tượng học viên là các Phó Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương.

[Khai giảng Lớp bồi dưỡng phó bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương]

Nội dung các chuyên đề đã làm rõ những vấn đề mới về công tác tổ chức bộ máy cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 Khóa XII; một số vấn đề về thể chế kinh tế và thể chế chính trị theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay...

Đặc biệt, chương trình của Lớp Bồi dưỡng đã dành hai báo cáo chuyên đề về kỹ năng lãnh đạo, ra quyết định, giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn của người lãnh đạo là Phó Bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương.

Phó giáo sư, tiến sỹ Lê Quốc Lý khẳng định những chuyên đề của Lớp học không chỉ cung cấp những thông tin mới, những kỹ năng nghiệp vụ thiết thực, trang bị nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu, mà còn gợi mở một số vấn đề có tính thời sự để các đồng chí học viên làm rõ thêm nhiều nội dung, nhiều khía cạnh của các vấn đề về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng, khoa học và công nghệ, đối ngoại, kỹ năng lãnh đạo quản lý.

Qua các chuyên đề, các học viên có cơ hội được nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường cách mạng, tác phong công tác, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, xử lý tình huống, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Phó giáo sư, tiến sỹ Lê Quốc Lý cũng bày tỏ mong muốn sau khi khóa học kết thúc, các học viên sẽ vận dụng hiệu quả các kiến thức do lớp học trang bị vào lĩnh vực hoạt động, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo thực tiễn ở địa phương, ngành mình công tác; đồng thời thông qua trải nghiệm thực tiễn sẽ có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển lý luận chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước./.