Sáng 10/10, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã hoàn thành chương trình đề ra sau gần một tuần làm việc khẩn trương.

Hội nghị đã tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến phong phú, sâu sắc; đánh giá cao công tác chuẩn bị các đề án. Hội nghị biểu thị sự đồng tình cao với các nội dung tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về các dự thảo văn kiện đã trình.

Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá: Những nội dung thảo luận và quyết định tại Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng; là một bước chuẩn bị rất cơ bản cho Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Tổng Bí thư nêu rõ: Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển) đã được Hội nghị thảo luận, làm rõ thêm một số vấn đề để tiếp tục hoàn chỉnh theo tinh thần tiếp tục đổi mới, bám sát thực tiễn của đất nước và thời đại, kế thừa những nội dung vẫn còn nguyên giá trị của Cương lĩnh năm 1991, bổ sung những vấn đề đã được các Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị từ khóa VII đến nay kết luận, những nội dung đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, bổ sung hoặc viết lại những điểm không còn phù hợp.

Hội nghị đã thảo luận, làm rõ thêm một số vấn đề và những điểm còn có ý kiến khác nhau để hoàn thiện thêm một bước Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011 - 2020.

Hội nghị Trung ương đã thảo luận và góp ý nhiều nội dung trong Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Đảng, xác định những vấn đề tiếp tục nghiên cứu làm rõ thêm trong quá trình biên tập, soạn thảo Báo cáo chính trị.

Theo quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Báo cáo chính trị trình Đại hội XI sẽ bao gồm cả kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và báo cáo về công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, nhìn lại 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và 25 năm đổi mới, dự thảo Báo cáo sẽ xác định đường lối tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ theo con đường xã hội chủ nghĩa, mục tiêu, phương hướng phát triển đất nước 5 năm 2011 - 2015.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đảng đã khẳng định lấy xây dựng kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội. Công tác xây dựng Đảng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng và có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ Việt Nam. Nội dung quan trọng này cần phải được thể hiện rõ trong Báo cáo chính trị.

Hội nghị cũng đã thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề cần nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ xây dựng Đảng, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn mới.

Cùng với việc thảo luận cho ý kiến để hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng, Hội nghị đã xem xét cho ý kiến về tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2009 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2010.

Trong năm 2010, cả nước phải tập trung mọi nỗ lực để phục hồi tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2009; tạo tiền đề để tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả; giữ vững ổn định chính trị-xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; phấn đấu ở mức cao nhất hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006 - 2010.

Hội nghị đã xem xét, tán thành chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Dự án thủy điện Lai Châu và giao Bộ Chính trị chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ tiếp thu ý kiến của Trung ương để thực hiện các bước tiếp theo, trình Quốc hội xem xét, quyết định./.

(TTXVN/Vietnam+)