Ngày 03/9/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành văn bản số 6303/NHNN-QLNH về việc xác nhận trị giá phát hành trái phiếu quốc tế nằm trong hạn mức vay thương mại nước ngoài của quốc gia.

Theo văn bản này, Ngân hàng Nhà nước xác nhận trị giá phát hành trái phiếu quốc tế năm 2013 của Ngân hàng Thương mại Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tối đa 500 triệu USD, nằm trong tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài của quốc gia năm 2013.

Khi thực hiện phát hành trái phiếu quốc tế, BIDV có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.