Ngày 29/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định, năm 2020, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng đối với nguyên Thị ủy viên, nguyên Phó Bí thư Chi bộ cơ quan Hội Cựu chiến binh-Liên đoàn Lao động thị xã, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã An Nhơn.

Đảng ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách; thi hành kỷ luật 133 đảng viên, trong đó có 16 ủy viên các cấp; kỷ luật bằng hình thức khiển trách 111 đảng viên, cảnh cáo 15 đảng viên, cách chức 1 và khai trừ 6 đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã thi hành kỷ luật đối với 26 đảng viên, có 9 ủy viên các cấp; thi hành hình thức khiển trách đối với 9 đảng viên, cảnh cáo 6 và khai trừ 11 đảng viên.

Sai phạm của các tổ chức đảng nói trên không chấp hành đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý. Trong khi đó, các cá nhân đảng viên chủ yếu vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; những điều đảng viên không được làm hoặc vi phạm về đạo đức, lối sống...

[Phú Yên kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên liên quan đến vụ phá rừng]

Trong năm 2020, đảng ủy các cấp ở tỉnh Bình Định đã kiểm tra 573 tổ chức đảng và 22.477 đảng viên. Việc kiểm tra cho thấy, có 5 tổ chức đảng và 74 đảng viên chưa thực hiện tốt nội dung được kiểm tra; trong đó có 6 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm ở mức bị thi hành kỷ luật.

Tỉnh ủy Bình Định đánh giá, năm 2020, đảng ủy, ủy ban kiểm tra các cấp ủy Đảng tỉnh Bình Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức đảng cấp dưới tổ chức thực hiện tốt các hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và đảng ủy các cấp về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ động trong việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức cấp ủy trong việc chuẩn bị nhân sự ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025.

Tích cực tham gia các tổ giúp việc của cấp ủy; hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, công tác nhân sự ủy ban kiểm tra phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; chủ động giám sát, tập trung giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, nhất là đơn có liên quan đến nhân sự cấp ủy, đại biểu dự đại hội đảng các cấp, góp phần phục vụ thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa XX (nhiệm kỳ 2020-2025).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định xác định năm 2021 là năm đầu nhiệm kỳ tổ chức triển khai, thực hiện Điều lệ Đảng khóa XIII, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Nghị quyết của đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng nên đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, có nhiệm vụ tập trung quán triệt sâu sắc Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, Nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 của cấp mình và các quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban kiểm tra các cấp cần chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung xây triển khai thực hiện chương trình theo Điều 32 Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao.../.

Phạm Kha (TTXVN/Vietnam+)