Ngày 1/4, Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kết quả tổng hợp từ công tác lập bảng kê, dân số của thành phố đến thời điểm 23/1/2019.

Trong thời kỳ 10 năm 2009-2019 tốc độ tăng dân số bình quân của thành phố là 2,15%/năm, bình quân một năm thành phố tăng khoảng 170.000 người, gần bằng dân số của một quận quy mô nhỏ ở thành phố.

Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai công tác lập bảng kê tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đồng thời, khái quát quá trình thực hiện Tổng điều tra và kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố.

Kết quả tổng hợp từ công tác lập bảng kê, dân số của thành phố đến thời điểm 23/1/2019 là 8.859.688 người, tăng 64.823 người so với thời điểm 30/6/2018 (số liệu dân số của thành phố đến thời điểm 30/6/2018 là 8.794.865 người). Số liệu này chưa tính lực lượng bộ đội và công an.

Trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Thành phố Hồ Chí Minh đã lập bảng kê được 19.445 địa bàn (17.454 địa bàn bình thường và 1.991 địa bàn đặc thù) với tổng số hộ là 2.469.302 hộ địa bàn bình thường và 86.146 nhân khẩu địa bàn đặc thù.

Đại diện Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra quy mô lớn, quan trọng, liên quan đến các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và mọi người dân, nên Ban chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Ban chỉ đạo các cấp cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tăng cường chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra theo đúng kế hoạch, đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng thời gian quy định.

[Bắt đầu cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trên toàn quốc từ 1/4]

Các đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động trong thời gian chuẩn bị và thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở để mọi tầng lớp dân cư hiểu rõ và phối hợp với lực lượng điều tra viên khai đúng, đầy đủ các nội dung điều tra.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai, Ban chỉ đạo các cấp đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt để phục vụ công tác chỉ đạo Tổng điều tra được thuận lợi.

Đặc biệt, Ban chỉ đạo các cấp chuẩn bị đủ lực lượng và bám sát Kế hoạch của Ban chỉ đạo Thành phố để tiếp tục triển khai các công việc trong thời gian tới./.

Mỹ Phương (TTXVN/Vietnam+)