Ngày 28/8, Đảng bộ Bộ Nội vụ đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ ba, nhiệm kỳ 2015-2020, kiểm điểm việc thực hiện chương trình, nhiệm vụ khóa II, nhiệm kỳ 2010-2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Trách nhiệm-Kỷ cương-Phát huy truyền thống-Vững bước tiến lên,” Đại hội xác định phương hướng công tác của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới là tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ Bộ Nội vụ trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ quản lý đa ngành đa lĩnh vực.

Đảng bộ phấn đấu đấu 100% đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII); 100% Chi bộ, Đảng bộ xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện làm theo có hiệu quả; ít nhất có 50% Đảng bộ, Chi bộ hàng năm đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; hàng năm 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên...

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung khẳng định năm năm qua, Đảng ủy đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Toàn Đảng bộ và cán bộ, đảng viên của Bộ đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều việc khó, việc mới, lần đầu tiên được nghiên cứu, triển khai và có nhiều đổi mới trong tham mưu cho Đảng, Nhà nước về xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ chế quản lý công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ chính quyền Nhà nước, từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt trong tổ chức và hoạt động của chính quyền các cấp; đẩy mạnh Chương trình cải cách hành chính, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực...

Với vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng là Đảng bộ của cơ quan đầu não tham mưu chiến lược của Nhà nước về lĩnh vực tổ chức và thi đua khen thưởng, chất lượng và hiệu quả công tác của Đảng bộ Bộ Nội vụ có ảnh hưởng lớn đến cơ sở và địa phương cả nước.

Đảng bộ Bộ Nội vụ cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng. Đảng ủy cùng với lãnh đạo Bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu, nâng cao năng lực công tác, chất lượng nghiên cứu, tham mưu đề xuất của cán bộ, đảng viên, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc cán bộ, đảng viên thực thi nhiệm vụ.

Ông Đào Ngọc Dung đề nghị Đảng bộ phối hợp tổ chức tham mưu, triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng tổ chức bộ máy Nhà nước, thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Trung ương Đảng khóa XI; thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, thu hút những người có đức, có tài vào các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước; xác định vị trí, việc làm, cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đề cao trách nhiệm thực thi công vụ.

Đồng thời, Đảng bộ đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước để động viên toàn dân đoàn kết xây dựng đất nước, quê hương; phấn đấu để Đảng bộ thực sự là trung tâm đoàn kết, hạt nhân chính trị và chỗ dựa vững chắc của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ và cao hơn là của Đảng, Chính phủ.

Nhiệm kỳ 2010-2015, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ đã phát huy được vai trò, đổi mới phương thức hoạt động, tạo sự chuyến biến trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối và nhiệm vụ Chính phủ giao, Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ và hoàn thành khối lượng lớn công việc. Trong đó, đã trình và được Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua 13/19 đề án; trình và được ban hành 195 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 4 Luật: Viên chức; Lưu trữ; Tổ chức Chính phủ; Tổ chức chính quyền địa phương; 52 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 67 Thông tư; 71 Thông tư liên tịch.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng, quan điểm chính trị vững vàng, chủ động khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu 24 thành viên vào Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020./.