Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã tổ chức biên soạn và xuất bản bộ sách "Nguyễn Văn Linh tuyển tập," gồm hai tập.

Tập I của bộ sách bao gồm những tác phẩm, bài viết và phát biểu của nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước (từ năm 1962 đến năm 1975) và thời kỳ đầu cả nước đi vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1976-1986).

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh có những bài viết và bài phát biểu rất quan trọng như: “Không ngừng cải tiến và nâng lên các mặt đấu tranh nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược của cách mạng giải phóng miền Nam”; “Giải thích một số điểm chính trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương về cách mạng miền Nam”; “Phát biểu tại Hội nghị lần thứ tám cách mạng miền Nam”; “Nhiệm vụ và mục tiêu của cách mạng miền Nam trong giai đoạn hiện nay...”

Điểm nổi bật của các bài viết và phát biểu này là đã nêu lên những dấu mốc lớn trong quá trình phát triển của cách mạng miền Nam; trong đó, không chỉ trình bày một cách trung thực, rõ ràng, chính xác chiến lược và sách lược, đường lối, quan điểm nêu trong các nghị quyết của Trung ương về cách mạng miền Nam mà còn liên hệ sâu sắc tình hình và thực tiễn hoạt động tại địa phương, từ đó, đề ra những chủ trương rất sáng tạo trong lãnh đạo và chỉ đạo.

Trong thời kỳ cả nước đi vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975-1986), trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Cải tạo xã hội chủ nghĩa của Trung ương, Trưởng ban Dân vận Mặt trận Trung ương, Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư, ông đã có nhiều bài nói, bài viết có liên quan đến những vấn đề trọng đại của đất nước, nhất là những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách của mình.

Phần cuối tập I phản ánh nhiều ý kiến đóng góp của ông trong cương vị Thường trực Ban Bí thư, vào công cuộc đổi mới mà Trung ương Đảng đang xúc tiến mạnh mẽ trong quá trình chuẩn bị các văn kiện Đại hội VI của Đảng.

Tập II của bộ sách bao gồm những tác phẩm, bài phát biểu và bài viết trong thời gian ông làm Tổng Bí thư và sau đó là cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bắt đầu từ Đại hội lần thứ VI của Đảng (tháng 12 năm 1986) cho đến khi ông qua đời (tháng 4 năm 1998).

Đây là thời kỳ Đảng lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiến hành công cuộc đổi mới, một quá trình cách mạng sâu sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội để xây dựng và phát triển đất nước theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Với tư cách Tổng Bí thư, ông Nguyễn Văn Linh đã cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo và chỉ đạo kiên quyết, năng động và sáng tạo nhằm đưa Nghị quyết Đại hội VI vào cuộc sống, từng bước cụ thể hóa và phát triển Nghị quyết qua các Hội nghị Trung ương suốt nhiệm kỳ VI.

Những tác phẩm, bài phát biểu và bài viết của ông trong tập II đều phản ánh một cách trung thực quá trình lãnh đạo và chỉ đạo đó.

Bên cạnh các bài phát biểu chính thức của nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Đại hội VI và các Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị, trong tập II còn giới thiệu nhiều bài phát biểu và bài viết của ông ở nhiều dịp, nhiều diễn đàn và với nhiều đối tượng khác nhau.

Đó là những bài phát biểu tại các lễ kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, Ngày chiến thắng 30/4, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Cách mạng tháng Mười Nga, Ngày thành lập Công an nhân dân và Quân đội nhân dân…

Các bài nói và bài viết đã tập trung vào chủ đề đổi mới, làm sáng tỏ quan điểm của Đại hội VI và các Nghị quyết của Trung ương./.

Phạm Ngọc Huệ (TTXVN/Vietnam+)