Ảnh minh hoa. (Nguồn: TTXVN)

Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định công bố phương án cắt giảm 51,3% danh mục hàng hóa, sản phẩm và đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Theo Quyết định này, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ cắt giảm 38/74 hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành (đạt 51,3%) và bãi bỏ, đơn giản hóa 13/13 thử tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành (đạt 100%).

Trong đó, đơn giản hóa 10 thủ tục hành chính liên quan đến nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và bãi bỏ 3 thử tục hành chính liên quan đến xuất, nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-zôn.

Quyết định cũng nêu rõ trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án, Bộ có thể mở rộng phạm vi, đối tượng cắt giảm, đơn giản hóa so với phương án được công bố.

Thực hiện phương án được công bố, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ không xác nhận khối lượng đăng ký nhập khẩu các chất ô-zôn trên hạn ngạch nhập khẩu.

Theo đó, hàng năm Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu các chất ô-zôn cho Bộ Công thương để xem xét, cấp phép nhập khẩu hoặc xuất khẩu các chất này theo đúng hạn ngạch quy định.

Các doanh nghiệp không phải gửi và xin xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với Đơn đăng ký nhập khẩu các chất ô-zôn như hiện tại.

[Cần công khai tình hình, tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công]

Việc cắt giảm các hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành này của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm bảo đảm nguyên tắc một mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu chỉ do bộ, một cơ quan chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra chuyên ngành.

Tương tự, việc cắt giảm hàng hóa, sản phẩm và bãi bỏ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí và thời gian thực hiện thì tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Để thực thi phương án được công bố, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức triển khai ngay việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực thi phương án được Bộ phê duyệt; đảm bảo cắt giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm và đơn giản hóa thủ tục hành chính phải thực chất, tạo thuận lợi và không làm phát sinh các quy định làm khó khăn cho người dân, doanh nghiệp./.