Can bo chu chot toan quan hoc tap, quan triet Nghi quyet TW 5 hinh anh 1Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ngày 3/8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt toàn quân ở 35 điểm cầu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII).

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì và khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên giới thiệu ba Nghị quyết, gồm: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,” “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước,” “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.”

[TTXVN quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII]

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam hướng dẫn học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII).

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu các cán bộ chủ chốt tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm; nắm chắc những nội dung cơ bản, những điểm mới, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp lớn được Trung ương xác định trong các nghị quyết để chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả ở cơ quan, đơn vị mình.

Sau Hội nghị, cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho các đối tượng; thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ của Quân đội; không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh có hiệu quả với quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng.

Trong quá trình quán triệt Nghị quyết, các đơn vị trong Quân đội cần kết hợp chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Hiền Hạnh (TTXVN/Vietnam+)