Ngày 15/1, các đại biểu dự Đại hội XI của Đảng làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, thảo luận tại đoàn về tiêu chuẩn, cơ cấu và nghiên cứu hồ sơ, tài liệu về công tác nhân sự.

Bên lề Đại hội, đại biểu đã trao đổi những vấn đề quan tâm về việc bầu chọn Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Đại biểu Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XI đối với sự phát triển của Đảng và sự phát triển chung của đất nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị (khóa X) đã chủ động trong việc chuẩn bị xây dựng văn kiện và cũng như về công tác nhân sự.

Riêng về công tác nhân sự, đã có 3 Hội nghị Trung ương liên tiếp chuẩn bị cho vấn đề này. Trong quá trình chuẩn bị đã phát huy tính dân chủ, sáng tạo và trách nhiệm của từng đồng chí Ủy viên Trung ương cũng như từng đồng chí trong Bộ Chính trị để trình Đại hội phương án và tiêu chuẩn về nhân sự.

Phương án nhân sự do Ban chấp hành Trung ương khóa X chuẩn bị thể hiện tinh thần dân chủ với mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng Ban chấp hành Trung ương khóa XI, bảo đảm thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Việc lựa chọn và đề ra tiêu chuẩn của các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương là phải đảm bảo năng lực đảm đương các vị trí sẽ được phân công công tác sau này, đồng thời đảm bảo tư chất đạo đức. Nhấn mạnh về năng lực chuyên môn, năng lực thực hiện và uy tín lãnh đạo.

Theo đại biểu, cần lựa chọn những đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất; năng lực là thể hiện khả năng thực hiện nhiệm vụ, trong phẩm chất có những yêu cầu về mặt đạo đức, có đủ uy tín, quy tụ, khơi dậy được sự sáng tạo của quần chúng nhân dân. Yêu cầu về năng lực và phẩm chất cá nhân phải được thể hiện và được chứng minh trong thực tiễn.

Đại biểu Nguyễn Văn Thuận mong Đại hội sẽ chọn những đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất, đủ sức gánh vác những trọng trách mà Đảng đã tín nhiệm, tin cậy giao phó để cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, đưa Việt Nam phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, vững chắc hơn, sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại biểu Hoàng Thương Lượng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái bày tỏ chúng tôi mong muốn bầu Ban chấp hành Trung ương gồm những đồng chí hết sức kiên định con đường chủ nghĩa xã hội - con đường mà Đảng và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn.

Bên cạnh đó phải là những đồng chí có năng lực và tầm nhìn, không chỉ cho 5 năm nhiệm kỳ này mà phải có tầm nhìn xa hơn 15, 20 năm nữa, nhất là những vấn đề xây dựng Việt Nam trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Các đồng chí tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XI cũng là những người tận tâm với Đảng, tận trung với nước, đặc biệt phải thể hiện quyết tâm thực hiện bằng được ý chí của Đảng, cũng như nguyện vọng của nhân dân.

Một vấn đề nữa đại biểu quan tâm là kinh nghiệm và năng lực tiếp cận, hội nhập. Các đồng chí bầu vào Ban chấp hành Trung ương phải có trí tuệ, sáng tạo, đồng thời thực hiện nguyên tắc về sự lãnh đạo của Đảng, kiên định về đường lối, để đất Việt Nam hội nhập, phát triển bền vững.

Ban chấp hành Trung ương phải là tập thể thống nhất, có trí tuệ, năng động, sáng tạo, thực sự đổi mới, có năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề ra./.