Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 30/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự, chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ năm 2014, ngành tuyên giáo đã bám sát tình hình thực tiễn đất nước và quốc tế, kịp thời tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt của công tác tuyên giáo.

Công tác quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền, báo chí-xuất bản, văn học nghệ thuật, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, môi trường, các vấn đề xã hội tuyên truyền thực hiện công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đạt được những kết quả tích cực.

Chất lượng công tác xây dựng các đề án, chương trình về văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ… đã được nâng lên, tham mưu để Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương tích cực triển khai, hoàn thành có chất lượng nhiều nội dung quan trọng do Trung ương giao trong quá trình Tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm đổi mới và xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Ngành tuyên giáo đã chủ động trong công tác hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, các cấp, các ngành nhận thức sâu sắc và tích cực tham gia thực hiện. Ngành chủ động trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, cung cấp kịp thời thông tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những vấn đề và sự kiện lớn, quan trọng của đất nước và tình hình khu vực, thế giới.

Ngành tuyên giáo đã phát hiện, nắm bắt, đánh giá tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội để tham mưu với các cấp ủy Đảng những giải pháp, biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp đẩy mạnh đấu tranh chống “diễn biến hòa bình,” phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa" trong nội bộ, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, cổ vũ tinh thần khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực của công tác tuyên giáo trong năm 2014 biểu dương những nỗ lực và sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động ngành tuyên giáo trong cả nước đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thách thức, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót của ngành tuyên giáo, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị các đại biểu dự Hội nghị trao đổi, thảo luận thấu đáo, phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, xác định rõ những giải pháp, tích cực thực hiện tốt những nhiệm vụ đặt ra trong năm tới và những năm tiếp theo.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh, năm 2015, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những thuận lợi nhưng cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, khó khăn, thách thức. Đối với Việt Nam, năm 2015, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội lần thứ XII của Ðảng, cũng là năm có nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn. Nhiệm vụ của ngành tuyên giáo rất quan trọng và nặng nề.

Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2015, ngành tuyên giáo cần tập trung tuyên truyền quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Ngành quán triệt sâu sắc, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Ðảng và toàn xã hội tham mưu, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Ðại hội XII của Đảng.

Công tác tuyên truyền cần được tập trung làm tốt, tạo không khí phấn chấn, sôi nổi trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đã đề ra.

Ngành tuyên giáo tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn đất nước. Ngành tích cực tham gia tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, góp phần giải đáp có căn cứ khoa học những vấn đề do thực tiễn đặt ra hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng thực hiện tốt các nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức công tác tuyên giáo, đặc biệt công tác tuyên giáo trong phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phục hồi nhịp độ tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và thực hiện 3 đột phá chiến lược bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Ngành đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền miệng, tăng cường đối thoại, nâng cao hiệu quả của công tác chỉ đạo báo chí nghiên cứu đề xuất những giải pháp hữu hiệu ngăn chặn, vô hiệu hóa những thông tin xấu độc trên mạng Internet.

Ngành tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trở thành thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng Đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước.

Ngành coi trọng công tác dự báo, đấu tranh chống âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động, thù địch, ngăn chặn, đầy lùi tình trạng “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng và củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của mình, hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo, năm 2015, với sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, ngành sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn, xứng đáng với sự tin cậy của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng./.

Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)