Cao Bang: Ket qua lay phieu tin nhiem 26 chuc danh do HDND tinh bau hinh anh 1Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng bỏ phiếu tín nhiệm. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Ngày 11/12, trong chương trình kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra bốn ngày (từ ngày 10-13/12), Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu.

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, ông Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng có 41 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 83,67%), 4 phiếu tín nhiệm (chiếm 8,16%), 0 phiếu tín nhiệm thấp; ông Đàm Viết Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng có 36 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 73,46%), 9 phiếu tín nhiệm (chiếm 8,37%), 0 phiếu tín nhiệm tín nhiệm thấp.

Người có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Lê Thành Chung, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng, với 9 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 18,37%), 25 phiếu tín nhiệm (chiếm 51,02%), 11 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 22,45%).

[Nghệ An công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo]

Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng thực hiện quyền giám sát đặc biệt quan trọng đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu, nhằm đánh giá những nỗ lực, cố gắng, kết quả đạt được của những người được lấy phiếu tín nhiệm từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Kết quả bỏ phiếu thể hiện quá trình chuẩn bị khẩn trương, thận trọng, trách nhiệm, công tâm của Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng. Mức độ tín nhiệm của những người được lấy phiếu tín nhiệm thể hiện sự tín nhiệm của cử tri; đồng thời, đánh giá, nhắc nhở sự chưa quyết liệt trong hành động của những người được lấy phiếu tín nhiệm để có hướng khắc phục, rèn luyện, đáp ứng mong mỏi của cử tri, cũng như nhiệm vụ được giao.

Theo ông Đàm Văn Eng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng, kỳ họp lần thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng sẽ tập trung xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng như xem xét và thảo luận các báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kết quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2019; Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh; Thông báo kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia xây dựng chính quyền năm 2018...

Đồng thời, thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua phiên chất vấn, trả lời chất vấn; xem xét, thảo luận và thông qua 20 Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong đó có các Nghị quyết quan trọng như Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội năm 2019; bàn và quyết định tập trung nguồn lực thực hiện để triển khai đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) từ năm 2019...

Cùng đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng sẽ tiến hành xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021...

Kết quả lấy phiếu đối với 26 chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng bầu như sau:
(số phiếu lần lượt là: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp)

1. Ông Đàm Văn Eng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh: 41 phiếu (chiếm 83,67%), 4 phiếu (chiếm 8,16%), 0 phiếu

2. Ông Đàm Viết Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh: 36 phiếu (73,46%), 9 phiếu (8,37%), 0 phiếu

3. Ông Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh: 35 phiếu (71,43%), 10 phiếu (20,4%), 0 phiếu

4. Ông Hoàng Văn Độ, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh: 22 phiếu (44,9%), 20 phiếu (chiếm 40,81%), 3 phiếu (6,12%)

5. Ông Hà Ngọc Giáp, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh: 36 phiếu (73,46%), 8 phiếu (16,32%), 1 phiếu (2,04%)

6.Ông Hoàng Đức Hậu, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: 36 phiếu (73,46%), 8 phiếu (16,32%), 1 phiếu (2,04%)

7. Ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh: 35 phiếu (71,43%), 9 phiếu (18,37%), 1 phiếu (2,04%)

8. Ông Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 21 phiếu (42,86%), 23 phiếu (46,94%), 1 phiếu (2,04%)

9. Ông Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 29 phiếu (59,18%), 15 (chiếm 30,61%), 1 phiếu (2,04%)

10. Bà Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 28 phiếu (57,14%), 16 phiếu (32,65%), 1 phiếu (2,04 %)

11. Ông Sầm Việt An, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh: 21 phiếu (42,86%), 22 phiếu ( 44,9%), 1 phiếu (2,04%)

12. Ông Lê Thành Chung, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh: 9 phiếu (18,37%), 25 phiếu (51,02%), 11 phiếu (22,45%)

13. Vũ Văn Dương, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh: 12 phiếu (24,45%), 29 phiếu (59,18%), 3 phiếu (6,12%)

14. Ông Nguyễn Đặng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh: 9 phiếu (18,36%), 29 phiếu (59,18%), 6 phiếu (12,24%)

15. Ông Lê Hải Hòa, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 15 phiếu (30,61%), 22 phiếu (44,9%), 8 phiếu (16,32%)

16. Ông Nguyễn Thái Hà, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh: 10 phiếu (55,68%), 27 phiếu (30,68%), 6 phiếu (6,82%)

17. Ông Bế Văn Hùng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: 20 phiếu (40,81%), 21 phiếu (42,86%), 3 phiếu (6,12%)

18. Ông Hoàng Văn Hữu, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh: 35 phiếu (71,42%), 8 phiếu (16,33%), 1 phiếu (2,04%)

19. Ông Hoàng Tiến Khang, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh: 22 phiếu (44,9%), 18 phiếu (36,73%), 4 phiếu (8,16%)

20. Ông Nông Thanh Khoa, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh: 19 phiếu (38,78%), 21 phiếu (42,86%), 4 phiếu (8,16%)

21. Ông Lã Hoài Nam, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh: 24 phiếu (48,98%), 18 phiếu (36,73%), 2 phiếu (4,08%)

22. Bà Đồng Thị Kiều Oanh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh: 11 phiếu (22,45%), 23 phiếu (46,94%), 10 phiếu (20,40%)

23. Bà Hoàng Thị Tố Quyên, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh: 14 phiếu (28,57%), 23 phiếu (46,94 %), 7 phiếu (14,29%)

24. Ông Thái Hồng Thịnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: 9 phiếu (18,37%), 27 phiếu (55,1%), 8 phiếu (16,32%)

25. Ông Bế Xuân Tiến, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh: 21 phiếu (42,86%), 20 phiếu (40,82%), 3 phiếu (6,12%)

26. Ông Hoàng Ngọc Sơn, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh: 13 phiếu (26,53%), 28 phiếu (57,14%), 3 phiếu (6,12%)./.


Chu Hiệu (TTXVN/Vietnam+)