Sáng 13/12, tại Hà Nội, lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành chương trình đề ra sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao.

Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã dự.

Tham dự lớp học, 43 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đã được nghiên cứu và thảo luận 8 chuyên đề, bao quát những nội dung quan trọng, thiết thực cả về lý luận và thực tiễn, phù hợp với đối tượng học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao, cấp chiến lược.

Đó là những nhận thức mới về lý luận chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; các vấn đề về xây dựng Đảng, thực hiện dân chủ và đổi mới hệ thống chính trị; đường lối phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; chiến lược quốc phòng-an ninh, đối ngoại trong tình hình mới; khoa học lãnh đạo, quản lý.

Những nội dung này vừa mang tính cơ bản, được cập nhật, bổ sung những tri thức mới, là kết quả nghiên cứu dày công và đúc kết kinh nghiệm quý báu cả trong nước và quốc tế của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà hoạt động thực tiễn của Việt Nam.

Phát biểu tổng kết lớp học, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Đinh Thế Huynh chúc mừng các học viên đã hoàn thành xuất sắc khóa học nhiều ý nghĩa này.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nhấn mạnh bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế hiện nay tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức.

Để hoàn thành tốt trọng trách của mình trước Đảng, trước nhân dân, cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo cao cấp, hơn bao giờ hết, cần phải không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Do vậy, lớp học này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là hoạt động thiết thực góp phần nâng cao năng lực lãnh đạosức chiến đấu của Đảng.

Các báo cáo chuyên đề không chỉ cung cấp những thông tin mới mà còn gợi mở nhiều vấn đề có tính thời sự để các học viên cùng quan tâm nghiên cứu, thảo luận. Trong quá trình học tập, các học viên đã thảo luận làm rõ thêm nhiều nội dung, nhiều khía cạnh của một số vấn đề lý luận căn bản về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là thành công đáng ghi nhận của lớp học.

Ông Đinh Thế Huynh bày tỏ mong muốn rằng sau khi khóa học kết thúc, các học viên sẽ tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo các kiến thức do lớp học trang bị vào hoạt động của mình, góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn ở tầm chiến lược. Đồng thời, thông qua trải nghiệm thực tiễn, các học viên sẽ tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển lý luận của Đảng.

Dự kiến, lớp thứ hai bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI sẽ được tổ chức vào tháng 3/2014/.

Hương Thủy (TTXVN)