Ngày 24/9, Hội nghị cán bộ kiểm tra toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã diễn ra tại Hà Nội.

Đề cập một số vấn đề về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong việc lựa chọn và chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2010-2015, ông Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, các cấp ủy viên được bầu trong nhiệm kỳ này phải là những cán bộ không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

Những đảng viên có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, dù cơ quan chức năng chưa kết luận được, cấp ủy vẫn phải xem xét, cân nhắc, bố trí công việc khác và không được đưa vào cấp ủy nhiệm kỳ này, góp phần hạn chế, ngăn chặn tình trạng tham nhũng hiện nay.

Các cấp ủy viên được bầu, nhất là người đứng đầu phải là những cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao; phải là những cán bộ luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tôn trọng và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tính tự phê bình, phê bình.

Các cấp ủy viên được bầu phải là những cán bộ gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm, có phong cách làm việc sâu sát cơ sở, nói đi đôi với làm.

Ông Nguyễn Văn Chi lưu ý, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp ủy phải lãnh đạo tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Tổ chức Đảng phải rà soát lại các vụ việc còn tồn đọng, bức xúc trong Đảng để chỉ đạo thẩm tra, xác minh, kết luận giải quyết triệt để trước khi tiến hành đại hội như việc mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, khai thác tài nguyên....

Tất cả phải được đặt lên bàn nghị sự, phải làm cho công khai, minh bạch, trong trường hợp cán bộ có sai phạm nghiêm trọng phải xử lý nghiêm minh và cử người thay thế trước khi tổ chức đại hội.

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện đúng các quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ, chú ý phát hiện những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng phát triển, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học-công nghệ, cán bộ người dân tộc thiểu số; bảo đảm mở rộng dân chủ, công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự, chống tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, cục bộ địa phương hoặc thái độ nể nang, né tránh, ngại va chạm....

Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý, các địa phương tiến hành đồng thời việc chuẩn bị nhân sự lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016 và lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

(TTXVN/Vietnam+)