Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh cho biết thời gian qua, tình trạng một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện chưa nghiêm túc quy định về thời gian làm việc hành chính, thường xuyên đi muộn, về sớm hoặc vắng mặt tại cơ quan không vì lý do công tác; tình trạng uống rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa các ngày làm việc và tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia vẫn còn xảy ra ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tình trạng này làm ảnh hưởng đến tác phong, uy tín đối với nhân dân, giảm hiệu quả công tác và tiềm ẩn nguy hiểm khi điều khiển phương tiện giao thông, vi phạm các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Chấn chỉnh tình trạng trên, đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thực hiện nhiều nội dung khắc phục.

Các cấp ủy, đơn vị tiếp tục chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 72, ngày 9/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Cán bộ lãnh đạo, trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu thực hiện; đồng thời, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành của cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý.

Cơ quan, đơn vị có cán bộ, đảng viên vi phạm, ngoài việc xử lý người vi phạm, còn phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Việc kiểm điểm này là một trong những tiêu chí đánh giá phân loại, bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân hàng năm.

[Giữ "Liêm" - cái gốc của người cán bộ: Bịt "lỗ hổng," loại tiêu cực]

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, đề cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức, kỷ luật; chấp hành nghiêm quy định những điều đảng viên, những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức tại cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ thường xuyên và đột xuất trên phạm vi toàn tỉnh việc chấp hành quy định thời gian làm việc, quy định không uống rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa trong các ngày làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đề xuất cơ quan quản lý cán bộ, công chức xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)