Ngày 9/4/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 2019/NHNN-TTGSNH chấp nhận nguyên tắc việc Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) thành lập ngân hàng con trên cơ sở chuyển đổi chi nhánh tại Đức.

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp nhận nguyên tắc việc VietinBank thành lập ngân hàng con trên cơ sở chuyển đổi chi nhánh tại Đức với tên gọi: Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Công thương Việt Nam (Châu Âu); Tên giao dịch: VietinBank (Europe) Ltd; Địa chỉ: số 44, đường Reuterweg, thành phố Frankfurt am Main – Cộng hòa Liên bang Đức (Reuterweg 44, 60323 Frankfurt, Germany).

Tổng số vốn đầu tư dự kiến 50 triệu EUR, trong đó, vốn điều lệ ban đầu là 25 triệu EUR. Việc tiếp tục góp vốn của VietinBank vào ngân hàng con với số vốn cụ thể trong những năm tiếp theo sẽ được Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận trên cơ sở VietinBank đáp ứng các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng tại thời điểm xem xét theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu, trong thời gian 24 tháng kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, VietinBank phải hoàn tất các thủ tục pháp lý của Việt Nam để được đầu tư ra nước ngoài; các thủ tục pháp lý, cơ sở vật chất, nhân sự để khai trương họat động ngân hàng con theo quy định của nước sở tại. Quá thời hạn này, VietinBank chưa được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp giấy phép thành lập ngân hàng con, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước không còn giá trị.

Trường hợp ngân hàng con tại Đức được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, VietinBank có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư ra nước ngoài và các quy định khác có liên quan của Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức; gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản dịch có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền đối với ngân hàng con sau khi đăng ký kinh doanh lần đầu hoặc khi có những thay đổi nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày VietinBank nhận được các văn bản này.

Bên cạnh đó, VietinBank phải thường xuyên theo dõi, quản lý mọi hoạt động của ngân hàng con để đảm bảo sự tuân thủ các quy định của Luật các Tổ chức tín dụng và của Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra, phải thực hiện báo cáo định kỳ gửi Ngân hàng Nhà nước về tình hình họat động, đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng, tuân thủ pháp luật của ngân hàng con tại Đức và chế độ báo cáo các nội dung khác theo quy định hiện hành./.

Minh Thúy (Vietnam+)