Ngày 25/12/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 2670/QĐ-NHNN chỉ định Ngân hàng phục vụ cho Chương trình Phát triển tài chính vi mô – Tiểu chương trình 1 do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

Theo Quyết định này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam làm Ngân hàng phục vụ cho Chương trình Phát triển tài chính vi mô – Tiểu chương trình 1 do ADB tài trợ theo Hiệp định vay số 2877-VIE(SF) ký ngày 06/9/2012 giữa đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và đại diện ADB.

Tổng Giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện những quy định nêu trong Nghị định số 131/2006/NĐ-CP, các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và quy định của ADB để phục vụ tốt cho Chương trình trên.

Dự án này có tổng trị giá 40 triệu USD với thời hạn 24 năm, trong đó có 8 năm ân hạn, lãi suất cho vay 1%/năm trong thời gian ân hạn và 1,5% trong những năm tiếp theo cho Chương trình này.

Mục tiêu của chương trình là nhằm hỗ trợ phát triển một ngành tài chính vi mô theo định hướng thị trường nhằm tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính chính thức cho người nghèo, đặc biệt người nghèo ở các vùng nông thôn./.