Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 699/VPCP-TH, ngày 8/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị các tài liệu trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII sẽ khai mạc ngày 20/10/2009.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị, trình Đề án tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng cạnh tranh trong giai đoạn hậu suy giảm kinh tế. Đề án tập trung đánh giá tác động của khủng hoảng và dự báo những biến đổi của kinh tế toàn cầu, mối quan hệ giữa nhà nước với thị trường để qua đó xác định mô hình phát triển và các nội dung tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam.

Đề án sẽ đề xuất các chính sách, cơ chế, giải pháp nhằm đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao tiềm lực kinh tế của đất nước; bảo đảm nền kinh tế phát triển nhanh, cân đối, hiệu quả, tiết kiệm, bền vững, có sức cạnh tranh cao trong điều kiện hội nhập quốc tế; gắn phát triển kinh tế với việc giải quyết các vấn đề văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường; xử lý nhanh các ''điểm nghẽn'' phát triển, trước hết là hoàn thiện thể chế để giải phóng mạnh mẽ hơn nữa lực lượng sản xuất, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, đào tạo nguồn nhân lực ...

Cùng với đề án trên, Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo về kết quả thực hiện chính sách kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội từ cuối năm 2008 đến nay và chủ trương, các giải pháp về vấn đề này năm 2010.  Trong đó bao gồm việc sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan chuẩn bị, trình báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo trong các năm qua và giải pháp đầu tư các nguồn lực để thực hiện hiệu quả Chương trình này trong thời gian tới.

Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị Tờ trình về Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và các tài liệu kèm theo. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ Y tế chuẩn bị Dự án Luật An toàn thực phẩm.

Các dự án luật trên trình Quốc hội theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 25./.

(TTXVN/Vietnam+)