HTML clipboard Chiều 7/7, tại phiên họp thường kỳ tháng 6, Chính phủ đã nghe, thảo luận và thông qua các tờ trình của 3 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung và 2 dự án Luật (sửa đổi ).

Đó là dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Về việc cần thiết phải ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, tờ trình của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn nêu rõ trong quá trình thực hiện đã phát sinh một số hạn chế như một số chức danh lãnh đạo mới phát sinh từ sau tháng 10/2004 do sắp xếp lại tổ chức hoặc theo quy định mới của Nhà nước, chưa được bổ sung hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo; chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức còn bất hợp lý so với tương quan giữa các ngành, nghề.

Đáng chú ý, ngày 13/11/2008, Quốc hội khóa XII đã ban hành Luật Cán bộ, công chức và Luật này có hiệu lực từ ngày 1/10/2010, trong đó Khoản 1, Điều 82 về kéo dài thời gian nâng lương khi công chức bị kỷ luật đã được quy định khác so với quy định hiện hành tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Trong tờ trình về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong nêu rõ những bất cập cần ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung hai nghị định nêu trên.

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện hành là khuôn khổ pháp lý cơ bản điều chỉnh tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, một số quy định của Luật hiện hành còn bất cập, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước trong quá trình hội nhập quốc tế. Vì vậy, tại tờ trình của Luật sửa đổi, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu cho rằng việc ban hành Luật Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi) là cần thiết.

Về sự cần thiết ban hành Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), tờ trình của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu cũng nêu rõ cùng với sự phát triển của nền kinh tế và yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Luật Các tổ chức tín dụng và Luật sửa đổi một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập làm ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thống tổ chức tín dụng./.
(TTXVN/Vietnam+)