Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long. (Nguồn: vinhlong.gov.vn)

Ngày 20/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Với 48/49 phiếu bầu (đạt tỷ lệ 97,95%), ông Trương Văn Sáu, sinh năm 1959, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hai Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu là ông Bùi Văn Nghiêm và ông Nguyễn Minh Dũng.

Các chức danh Trưởng ban và Phó Trưởng ban của 3 Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX (gồm Ban Kinh tế Ngân sách, Ban Văn hóa Xã hội, Ban Pháp chế) và Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX cũng được kiện toàn tại kỳ họp.

Với 48/49 phiếu bầu (đạt tỷ lệ 97,95%), ông Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1959, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa VIII, tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ba Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được bầu là ông Lê Quang Trung, ông Lữ Quang Ngời và ông Trần Hoàng Tựu (đều là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa VIII). Kỳ họp cũng đã bầu 19 ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX và 33 Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Trương Văn Sáu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX nhấn mạnh, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Long đang tích cực triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 và đang tập trung dồn sức chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết năm 2016 của Tỉnh uỷ.

Do vậy, nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thời gian tới là rất lớn, đòi hỏi phải tập trung trí tuệ, năng lực và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Ngay sau kỳ họp, các cơ quan của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ và trọng trách được giao./.