Ngày 7/7 tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Luật Các tổ chức tín dụng kế thừa được những quy định tốt

Luật Các tổ chức tín dụng gồm 10 chương, 163 điều, thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển hệ thống và hoạt động của tổ chức tín dụng và kế thừa được những quy định tốt đã được thực tiễn chứng minh qua 10 năm thực thi Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997.

Điểm mới của Luật Các tổ chức tín dụng là phạm vi điều chỉnh đã được quy định cụ thể hơn và bỏ phần quy định về “các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng.” Mặt khác, Luật Các tổ chức tín dụng cũng đã mở rộng phạm vi điều chỉnh về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của các tổ chức tín dụng; trong đó, nội dung về tổ chức quản lý là nội dung có thay đổi nhiều nhất được thể hiện ở Chương III của Luật.

Luật Các tổ chức tín dụng thay đổi tiêu chí xác định một tổ chức là tổ chức tín dụng bằng việc thay đổi nội hàm của khái niệm “ hoạt động ngân hàng” (bao gồm một trong ba hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán thay cho việc phải đồng thời thực hiện cả ba hoạt động trên).

Ranh giới phân biệt hoạt động giữa ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng được làm rõ hơn, theo đó, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng không được phép nhận tiền gửi của dân cư (của các cá nhân), không được cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng.

Quy dịnh này phù hợp với thông lệ áp dụng tại hầu hết các nước, một mặt giảm bớt được rủi ro cho hệ thống ngân hàng, mặt khác cho phép các tổ chức tín dụng phi ngân hàng được mở rộng phạm vi cung ứng các dịch vụ ngân hàng do các quy định về an toàn sẽ được áp dụng ở mức độ thấp hơn...

Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2011.

Quy định rộng hơn trong trường hợp cho vay đặc biệt

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gồm 7 chương với 66 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2011.

Điểm mới của luật là có quy định quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước quyết định áp dụng một số biện pháp đặc biệt để xử lý các tổ chức tín dụng vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng, gặp khó khăn về tài chính, có nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống ngân hàng như mua cổ phần của tổ chức tín dụng; đình chỉ có thời hạn, miễn nhiệm chức vụ người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng; quyết định sáp nhập, hợp nhất, giải thể tổ chức tín dụng; đặt tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Mua cổ phần là một nội dung mới, đây là một cơ chế can thiệp mới, mạnh hơn, nhanh hơn so với cơ chế cho vay đặc biệt.

Hoạt động cho vay của Ngân hàng Nhà nước đã được quy định rộng hơn trong trường hợp cho vay đặc biệt: Ngân hàng Nhà nước được cho vay không những đối với các tổ chức tín dụng đã “lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả” như quy định trong Luật hiện hành mà cả đối với tổ chức tín dụng hoạt động bình thường nhưng “có nguy cơ mất khả năng chi trả do các sự cố nghiêm trọng khác” để bảo đảm có thể can thiệp sớm hơn, hạn chế rủi ro cho hệ thống ngân hàng...

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu, để thực hiện Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiệu quả, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang triển khai kế hoạch thực thi Luật, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến dưới mọi hình thức.

Việc triển khai căn cứ vào tình hình thực tiễn để có những bước điều chỉnh cho phù hợp, không gây ra những xáo trộn, mất ổn định của hệ thống. Ngân hàng Nhà nước sẽ khẩn trương rà soát để triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật kịp thời trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền để triển khai thực hiện Luật khi có hiệu lực thi hành.

Tăng cường quản lý nhà nước đối với đất đai

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được ban hành nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với đất đai, khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, góp phần hạn chế đầu cơ về đất và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Luật khắc phục những mặt hạn chế của chính sách thuế nhà, đất hiện hành, nâng cao tính pháp lý của pháp luật về thuế đất trên cơ sở bổ sung mới và kế thừa các quy định còn phù hợp...

Luật quy định cụ thể đối tượng chịu thuế bao gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và đất phi nông nghiệp khác sử dụng vào mục đích kinh doanh cho phù hợp với Luật Đất đai 2003.

Luật quy định tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế là người nộp thuế. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất là người nộp thuế...

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gồm 4 chương với 13 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012./.

Bích Thủy (TTXVN/Vietnam+)