Thời gian qua, trên phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện nhiều bài viết đề cập tới vấn đề lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2011 của các tổ chức tín dụng.

Ngày 26/8, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức cho biết, số liệu chênh lệch thu chi của các tổ chức tín dụng trong 6 tháng đầu năm 2011 chỉ là sơ bộ, chưa được kiểm toán độc lập xác nhận. Nếu tính đúng, tính đủ và chính xác những khoản chi này thì mức chênh lệch thu nhập - chi phí của nhiều tổ chức tín dụng sẽ thấp hơn con số đã công bố.

Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến 30/6, tổng số chênh lệch thu nhập trừ (-) chi phí của toàn hệ thống tổ chức tín dụng tăng 42% so với cùng kỳ năm 2010. Tuy nhiên, kết quả và hiệu quả kinh doanh không đồng đều giữa các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cho rằng, số liệu chênh lệch thu nhập trừ (-) chi phí của các tổ chức tín dụng tại thời điểm 30/6 chưa phản ánh đầy đủ hết các khoản mục chi phí của tổ chức tín dụng do theo quy định hiện hành về việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước thì đến ngày 15 tháng đầu quý sau các tổ chức tín dụng mới tiến hành phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro cho cuối quý trước.

Chính vì vậy phần chi phí tại thời điểm 30/6 chưa được tính đúng, tính đủ số dự phòng rủi ro của tổ chức tín dụng, mà chắc chắn rằng số chi phí dự phòng phải trích thêm này sẽ không nhỏ vì theo số liệu theo dõi của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng đã tăng lên từ đầu năm đến nay và như vậy các tổ chức tín dụng sẽ phải trích lập thêm khoản chi phí này.

Ngoài những yếu tố trên, đóng góp vào tăng thu nhập của các tổ chức tín dụng trong 6 tháng đầu năm 2011 còn có các yếu tố như thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt chẽ lượng tiền cung ứng, các tổ chức tín dụng chủ động nâng cao hệ số sử dụng vốn, đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của các cổ đông.

Các tổ chức tín dụng đã mở rộng thêm nhiều sản phẩm mới: dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ thẻ thanh toán các loại... đáp ứng nhu cầu khách hàng vừa góp phần tăng thu nhập; theo đó, thu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2011 của các tổ chức tín dụng tăng 43,8% so cùng kỳ 2010./.

Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)