Chủ đề: 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Kỷ niệm Cách mạng Châu Âu

Kỷ niệm Cách mạng

Đoàn Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) vừa ra Nghị quyết kỷ niệm lần thứ 93 Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại.