Chủ đề: Bầu cử ở Campuchia 2013

Hoãn công bố kết quả ASEAN

Hoãn công bố kết quả

NEC thông báo, lý do của việc hoãn công bố này là cho đến nay vẫn chưa hoàn tất việc xem xét các khiếu nại về những vi phạm bầu cử.