Chủ đề: Đại hội Đảng lần thứ XI

Nghị quyết Đại hội XI Chính trị

Nghị quyết Đại hội XI

Tại phiên bế mạc Đại hội XI của Đảng, sáng 19/1, Đại hội đã thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI.