Thứ Tư, Tháng Giêng 16/01/2019

Chủ đề

Đường sá kinh hoàng

Tan nát mặt đường

Giao thông

Tan nát mặt đường

Không thể kể hết những con đường được tái lập một cách cẩu thả, bởi hễ nơi nào có đào đường thì nơi đó mặt đường trở nên tan nát.