Bài học cho báo chí từ Flappy Bird Truyền thông

Bài học cho báo chí từ Flappy Bird

Một biên tập viên Wall Street Journal đã sử dụng trò chơi Flappy Bird như một phép loại suy để nói tới cách thức ngành công nghiệp báo chí có thể tiếp cận với công nghệ di động.