Chủ đề: Hội nghị AMM 44

Muốn bàn đa phương ASEAN

Muốn bàn đa phương

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia khẳng định tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông cần được giải quyết thông qua thảo luận đa phương.