Chủ đề: Khủng hoảng ở Ai Cập

Khôi phục quốc hội Châu Phi

Khôi phục quốc hội

Tổng thống Ai Cập ban bố sắc lệnh nêu rõ quốc hội do phe Hồi giáo kiểm soát sẽ được triệu tập lại cho tới khi bầu ra quốc hội mới.