Chủ đề: Lao động Việt - Trung Đông

Thay đổi để đến Trung Đông

Thay đổi để đến Trung Đông

Người Trung Đông khen lao động VN cần cù, sáng tạo, song số khác lại cho rằng nhiều lao động Việt "nổi tiếng" về những thứ họ rất sợ.