Chủ đề: Sập mỏ đá Nghệ An

Video vụ sập mỏ Lèn Cờ Xã hội

Video vụ sập mỏ Lèn Cờ

Những hình ảnh do Truyền hình Thông tấn thực hiện cho thấy sự tắc trách của doanh nghiệp thực hiện khai thác tại mỏ đá Lèn Cờ.