Chủ đề: Tình hình Venezuela

[Mega Story] Thách thức lớn đối với cách mạng Bolivar Châu Mỹ

Thách thức lớn đối với cách mạng Bolivar

Mặc dù đây không phải lần đầu tiên chính quyền cách mạng Bolivar đứng trước thách thức cam go, song bối cảnh trong nước, khu vực và quốc tế hiện nay khiến tình hình trở nên phức tạp gấp bội.