Chum sach ky niem 70 nam Cach mang Thang Tam va Quoc khanh hinh anh 1(Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN)

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật giới thiệu tới bạn đọc một chùm sách bao gồm: Lịch sử Văn phòng Chính phủ (1945-2015); Việt Nam trên đường phát triển; Bộ Nội vụ - 70 năm xây dựng và phát triển; Bộ Ngoại giao - 70 năm xây dựng và phát triển; Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn; Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam; 70 năm Đài Tiếng nói Việt Nam; Lịch sử Việt Nam giản yếu; Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và vấn đề; Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 và các Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013; Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Cuộc phối ngẫu không tương xứng: Ngô Đình Diệm, Hoa Kỳ và số phận của miền Nam Việt Nam; Việt Nam trên đường phát triển; Ngoại giao Việt Nam 1945-2000...

Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào, với toàn thể thế giới về việc thành lập Chính phủ lâm thời và đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Văn phòng Chủ tịch Chính phủ - tiền thân của Văn phòng Chính phủ ra đời, là cơ quan đầu não giúp việc cho Chính phủ lâm thời. Ra đời trong những ngày đầu thành lập nước Việt Nam mới, tôi luyện qua những giai đoạn đầy khó khăn, gian khổ của đất nước, được sự quan tâm, đào tạo, dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, Văn phòng Chính phủ trong bất cứ hoàn cảnh nào đều phát huy tốt vai trò, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thiết thực vào thành tựu to lớn của Đảng và nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển nước nhà.

Cuốn sách Lịch sử Văn phòng Chính phủ (1945-2015) ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Văn phòng Chính phủ gắn liền với lịch sử của Chính phủ và quá trình cách mạng hào hùng của dân tộc ta trong 70 năm qua.

Ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập. Trong thành phần Chính phủ lâm thời có Bộ Nội vụ do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng, với nhiệm vụ xây dựng bộ máy Nhà nước, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo đảm an ninh chính trị, theo dõi và điều hành công tác nội trị, pháp chế…

Lịch sử hình xây dựng và phát triển của Bộ Nội vụ được thể hiện trong cuốn sách "Bộ Nội Vụ - 70 năm xây dựng và phát triển." Trải qua các thời kỳ lịch sử, mặc dù có nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ cũng như tên gọi, Bộ Nội vụ không ngừng trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước qua từng thời kỳ cách mạng của dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Giống như Bộ Nội vụ, ngành Ngoại giao Việt Nam cũng chính thức được thành lập vào tháng 8/1945. Cuốn sách "Bộ Ngoại giao - 70 năm xây dựng và phát triển" điểm lại những dấu mốc đã qua, những chặng đường lịch sử. Trong 70 năm xây dựng và trưởng thành, Bộ Ngoại giao đã có nhiều đóng góp hết sức quan trọng vào thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ngày nay, khi giao lưu quốc tế ngày càng rộng mở, ngành ngoại giao càng chứng minh được vị thế và vai trò của mình trong sự phát triển chung của đất nước, là thứ vũ khí sắc bén trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngăn chặn “diễn biến hòa bình” và âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Cuốn sách "Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời đại mới. Sách gồm 1.084 trang, tập hợp một số bài phát biểu, bài viết được chọn lọc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ năm 2011 đến nay.

Nội dung cuốn sách "Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn" tập trung vào các vấn đề đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế, nhằm đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...

Bộ sách "Lịch sử Tư tưởng quân sự Việt Nam" gồm 5 tập là công trình khoa học nghiên cứu lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam qua các thời đại, từ buổi đầu dựng nước và giữ nước cho đến thời đại Hồ Chí Minh. Tư tưởng quân sự Việt Nam được nhìn nhận một cách khách quan, sâu sắc từ thời Hùng Vương - An Dương Vương đến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với những nội dung quan trọng nổi bật như: tư tưởng kháng chiến vì hòa bình, vì độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ; tư tưởng quyết chiến quyết thắng giặc ngoại xâm; tư tưởng phát huy sức mạnh tổng hợp, sức mạnh của khối đoàn kết dân tộc…

Đặc biệt, tư tưởng quân sự Việt Nam phát triển rực rỡ trong thời đại Hồ Chí Minh, là hạt nhân của đường lối quân sự của Đảng, là cội nguồn chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Nằm trong chùm sách kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách "70 năm Đài Tiếng nói Việt Nam (1945-2015)." Nội dung sách ghi lại cuộc hành trình của Đài phát thanh Quốc gia qua từng thời kỳ, từ giây phút lịch sử ngày 7/9/1945 với chương trình đầu tiên về Tuyên ngôn Độc lập từ Thủ đô Hà Nội cho đến những ngày kháng chiến gian khổ, đồng hành cùng dân tộc trải qua 30 năm đổi mới đất nước.

Đài Tiếng nói Việt Nam đã thực sự trở thành diễn đàn sâu rộng, phản ánh ý chí, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, là cầu nối của nhân dân thế giới, làm cho nhân dân các nước hiểu và đồng tình, ủng hộ Việt Nam.

Ngoài những cuốn sách trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật còn xuất bản một số đầu sách khác như Lịch sử Việt Nam giản yếu; Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và vấn đề; Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 và các Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013; Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Cuộc phối ngẫu không tương xứng: Ngô Đình Diệm, Hoa Kỳ và số phận của miền Nam Việt Nam, Việt Nam trên đường phát triển; Ngoại giao Việt Nam 1945-2000...

Những cuốn sách trọng tâm được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015) là những tài liệu quý về lịch sử, có giá trị lý luận và thực tiễn cao, khơi gợi lòng yêu nước và tự hào dân tộc ở mỗi người./.
(TTXVN/Vietnam+)