Căn cứ kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải trong các năm qua, Bộ Giao thông vận tải đã đề ra một số hoạt động tiếp tục triển khai trong chương trình năm 2012.

Cụ thể, về mục tiêu,  triển khai thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành; Đưa hoạt động sử dụng năng tiết kiệm và hiệu quả của các cơ quan, doanh nghiệp ngành giao thông vận tải ngày càng đi vào chiều sâu, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động về sử dụng năng lượng tiết kiêm và hiệu quả; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định về tiêu thụ năng lượng đối với nhóm phương tiện, thiết bị giao thông vận tải; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đầu tư ứng dụng, đổi mới công nghệ mới nhằm giảm mức tiêu hao năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ nguồn ngân sách chương trình mục tiêu quốc gia.

Về nội dung, Bộ chỉ đạo biên soạn một tuyển tập văn bản về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong ngành giao thông vận tải; tổ chức biên soạn trong hai năm (2012-2013)  ba sổ tay hướng dẫn nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng: trong công tác lập quy hoạch, lập dự án đầu tư công trình giao thông đường bộ, trong hệ thống động lực tàu thủy cho một số loại đầu máy đường sắt hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp trong ngành thực hiện.

Bộ tiếp tục tổ chức các khoá đào tạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tuyên truyền kỹ thuật lái xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu đối với những cán bộ, công nhân viên và sinh viên các trường thuộc ngành giao thông vận tải; Tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý năng lượng tại các đơn vị, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm ; Hoàn thiện để ban hành trong năm 2013 dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe mô tô, xe ôtô hạng nhẹ nhằm triển khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Triển khai ứng dụng thí điểm 2 dự án ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo đối với các phương tiện, thiết bị giao thông vận tải bằng nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Thử nghiệm sử dụng nhiên liệu diesel sinh học cho một số loại đầu máy đường sắt; Ứng dụng công nghệ sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên trong sản xuất, lắp ráp ô tô khách và đề xuất giải pháp ứng dụng tại các thành phố nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, bảo vệ môi trường và đáp ứng tiêu chuẩn về giao thông tiếp cận).

Tăng cường các hoạt động chế tạo thiết bị tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng cho phương tiện giao thông vận tải (Chế tạo, thử nghiệm thiết bị tăng áp nạp vào xi lanh động cơ Diesel tàu thủy nhằm nâng cao hiệu suất trong khai thác động cơ Diesel tàu thủy; Thiết kế, chế tạo bộ tiết kiệm năng lượng cho máy biến áp hàn điện trong xưởng cơ khí trên tàu biển.

Về các đề xuất, kiến nghị, vấn đề tiết kiệm năng lượng luôn gắn liền với các nhiệm vụ bảo vệ môi trường; giảm phát thải khí nhà kính. Vì vậy các nội dung tiết kiệm năng lượng cần lồng ghép với các nhiệm vụ bảo vệ môi trường; Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong hoạt động giao thông vận tải gắn liền với hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ. Chính vì vậy trong hoạt động nghiên cứu cần đặt ra định hướng, mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong giao thông vận tải.

Triển khai và ứng dụng công nghệ mới trong giao thông vận tải nhằm mục tiêu tiết kiệm năng lượng cần nguồn đầu tư và thời gian triển khai ứng dụng lớn; đặc biệt là các giải pháp về quy hoạch, tổ chức giao thông vận tải, do đó đòi hỏi sự huy động và đóng góp từ nhiều nguồn, nhiều đối tượng thì mới đem lại hiệu quả cao./.
 
(Vietnam+)