Ngày 1/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 151/2013/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

Nghị định này quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là Tổng công ty).

Tổng công ty là doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; được Nhà nước đầu tư vốn điều lệ và giao quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chuyển giao.

Việc tổ chức và hoạt động của Tổng công ty được áp dụng theo các quy định của Nghị định này, Điều lệ Tổng công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Tổng công ty hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Nghị định quy định về quản lý và đầu tư kinh doanh vốn nhà nước gồm: tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp; quản lý vốn nhà nước sau khi nhận bàn giao; bán vốn nhà nước; đầu tư kinh doanh vốn của Tổng công ty; thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp mà Tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thực hiện các quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác; người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp khác.

Nghị định quy định tài chính của Tổng công ty; quản lý đối với hoạt động của Tổng công ty.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12, những quy định tại các Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 trái với quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này./.

(TTXVN)