Những hộ gia đình, cá nhân chưa có khả năng tài chính sẽ được nợ tiền sử dụng đất trong thời hạn tối đa 5 năm kể từ ngày 1/3/2011.

Đây là nội dung chính trong Nghị định mới sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định thu tiền sử dụng đất vừa được Chính phủ ban hành.

Theo đó, hộ gia đình hoặc cá nhân nếu chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi “nợ tiền sử dụng đất” trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thời hạn tối đa để trả là 5 năm.

Khi thanh toán nợ, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng theo giá đất tại thời điểm được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. Nếu quá thời hạn này, người sử đất sẽ phải nộp tiền sử dụng theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Bên cạnh đó, đối với tổ chức được Nhà nước được giao đất nhưng lại phân phối trái thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thì thu tiền sử dụng đất bằng 40% theo giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Riêng phần diện tích vượt hạn mức sẽ thu bằng 100% theo giá đất ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2011./.