Tối 12/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã tổ chức trọng thể kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Văn An; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương qua các thời kỳ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà các cơ quan tổ chức của cấp ủy các cấp và đội ngũ những người đã và đang làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong cả nước đã đạt được nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống.

Công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực tổ chức và cán bộ đã đạt những kết quả đáng ghi nhận: Tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, nhà nước các cấp được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả; tăng cường phân cấp trong công tác cán bộ; triển khai tương đối đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; chú trọng phát huy dân chủ, thực hiện công khai hóa trong công tác cán bộ; chú ý lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo phẩm chất và năng lực để đánh giá cán bộ, lấy yêu cầu nhiệm vụ làm căn cứ để bố trí cán bộ.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ có chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ các cấp cơ bản thích ứng nhanh với tình hình mới, có năng lực nắm bắt, vận dụng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ có những chuyển biến tích cực.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác tổ chức xây dựng Đảng vẫn còn những hạn chế cần khắc phục để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới, đó là công tác nghiên cứu lý luận về tổ chức xây dựng Đảng còn có những bất cập; tổ chức của một số cơ quan trong hệ thống chính trị chưa thực sự tinh gọn, có hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ chưa thật rõ ràng; việc đổi mới một số mặt của công tác cán bộ còn chậm; thiếu cơ chế, chính sách cụ thể để thực sự phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, phát hiện và sử dụng người tài….

Tổng Bí thư nhấn mạnh những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đã tăng thế và lực, củng cố và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế. Đất nước Việt Nam bước vào thời kỳ phát triển mới với những thời cơ, thuận lợi mới, đồng thời cũng phải đối phó với những khó khăn, thách thức lớn, các thế lực thù địch chống phá quyết liệt với hình thức, tính chất ngày càng tinh vi và xảo quyệt.

Do đó, việc tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được coi là nhiệm vụ then chốt trọng yếu trong giai đoạn cách mạng mới. Là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các cấp ủy đảng về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị; đồng thời là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Trung ương và của các cấp ủy, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Trung ương, ban tổ chức cấp ủy các cấp rất nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang, đòi hỏi toàn thể cán bộ, đảng viên ở mọi vị trí công tác phải nỗ lực phấn đấu rất cao để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trước hết, từ nay cho đến hết Đại hội XI của Đảng, nhiệm vụ trọng tâm của Ban Tổ chức Trung ương, ban tổ chức cấp ủy các cấp là theo chức năng, nhiệm vụ của mình tích cực, chủ động làm tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp nắm chắc tình hình, chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Sau Đại hội XI của Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị các cấp ủy đảng, Ban Tổ chức Trung ương, ban tổ chức cấp ủy các cấp cần tập trung tham mưu, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội.

Các cấp ủy đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp cần tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, các tổ chức trong hệ thống chính trị, trước hết là nhận thức của người đứng đầu cấp ủy và tổ chức, đơn vị các cấp từ Trung ương đến cơ sở về tầm quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng; nhận thức sâu sắc rằng, công tác tổ chức xây dựng Đảng là công tác của cả hệ thống chính trị, mà trước hết là của các cấp ủy, tổ chức đảng, trong đó Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp là nòng cốt tham mưu, tổ chức thực hiện.

Tổ chức, bộ máy của Đảng và của cả hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới, kiện toàn gắn với việc tinh giản biên chế, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động có chất lượng cao, có hiệu quả, phù hợp với điều kiện Đảng là Đảng cầm quyền. Xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức, cơ chế vận hành và lề lối làm việc của các tổ chức trong hệ thống chính trị, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ; quyền hạn, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu không rõ.

Việc đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy phải bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống, vừa kế thừa những thành quả và kinh nghiệm đã đạt được vừa đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới.

Công tác cán bộ cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ. Thực hiện tốt Kết luận của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ, triển khai đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ.

Đổi mới tư duy, cách làm, có tầm nhìn xa trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược phải có trình độ lý luận, năng lực thực tiễn và khả năng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đề ra và lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, có bản lĩnh, có chính kiến, thực sự tâm huyết, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, trung thực, tận tụy, khách quan trong công tác.

Quan tâm bồi dưỡng, đào tạo lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân; trong đó, từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị phải có chương trình, kế hoạch với cách làm cụ thể, kiên trì, dày công xây dựng đội ngũ cán bộ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho tương lai; cán bộ lãnh đạo phải có nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận.

Tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực. Xây dựng và thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng những người có đức, có tài.

Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban tổ chức cấp ủy các cấp tiếp tục tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ các nội dung mà Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đã đề ra. Tập trung hoàn thiện mô hình tổ chức, phương thức hoạt động gắn với củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình cơ sở đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở.

Công tác quản lý, phát triển đảng viên cần được đổi mới và tăng cường, xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiền phong, gương mẫu, trong sạch, có phẩm chất, năng lực, có sức chiến đấu cao, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; năng động, sáng tạo, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội và mọi hành động chia rẽ, bè phái. Kịp thời đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách. Chú trọng bồi dưỡng, trang bị kiến thức lý luận cho đảng viên, nhất là đảng viên giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, đặc biệt là cấp chiến lược.

Công tác bảo vệ Đảng cần được chú trọng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lệch lạc, trái với đường lối, quan điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chống tha hóa, chống "tự diễn biến".

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tin tưởng rằng đội ngũ những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng của cấp ủy các cấp sẽ phát huy tốt truyền thống vẻ vang của mình, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Đọc diễn văn ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển của ngành Tổ chức Xây dựng Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hồ Đức Việt khẳng định sự trưởng thành và phát triển của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh vẻ vang của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc; góp phần xây dựng Đảng thực sự là một chính đảng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Hệ thống ngành tổ chức không ngừng được củng cố và kiện toàn. Đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của Đảng được giáo dục, trưởng thành, không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, luôn luôn là những chiến sĩ kiên trung đấu tranh vì lý tưởng cao cả của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân.

Ông Hồ Đức Việt nhấn mạnh hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng đảng đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với từng thời kỳ, đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng đã kịp thời giải quyết những vấn đề mang tính cơ bản phục vụ Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị và thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới.

Ghi nhận những cống hiến, đóng góp to lớn với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã được trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương cao quý nhất của Đảng và Nhà nước; nhiều tập thể, cá nhân trong ngành được nhận Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và Tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2006-2010 của Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã trao Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Cờ thi đua, Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua./.

Đỗ Cường - Hương Thủy(TTXVN/Vietnam+)