Sáng 1/12, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam  (6/12/1989-6/12/2009), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá 20 năm qua hội đã luôn giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, với tôn chỉ, mục đích cao đẹp, tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy tiềm năng to lớn của cựu chiến binh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, 20 năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã không ngừng phát triển, xây dựng được hệ thống tổ chức rộng khắp với hơn 2,5 triệu hội viên sinh hoạt trong gần 160.000 tổ chức cơ sở hội.

Hội luôn coi trọng giáo dục, động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, chủ động và tích cực chăm lo bồi dưỡng hội viên nâng cao trình độ chính trị tư tưởng, giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước không ngừng phát triển... Hội đã có nhiều đóng góp thiết thực vào thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, nhất là trên lĩnh vực xây dựng và bảo vệ Đảng, Chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư nêu rõ, để giữ vững và phát huy vai trò nòng cốt của các cấp hội trọng việc tập hợp đoàn kết, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của cựu chiến binh đóng góp thiết thực và có hiệu quả vào sự nghiệp chung, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng đối với cựu chiến binh và công tác cựu chiến binh, tổng kết 20 năm xây dựng và hoạt động của Hội, đánh giá đúng thành tích, ưu, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó xác định đúng phương hướng, nhiệm vụ, nội dung và hình thức hoạt động của Hội trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị Hội cựu chiến binh Việt Nam tăng cường lãnh đạo, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về lý luận, quan điểm, đường lối của Đảng, gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các cấp hội đoàn kết, vận động cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Tổ chức hội ở các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã hội góp sức xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền cơ sở, thực hiện có kết quả các vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội và nhân dân, phát hiện, đấu tranh với mọi hành vi tham nhũng, lãng phí; chống âm mưu “diễn biến hoà bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch”.

Tổng Bí thư lưu ý các cấp hội phải thường xuyên chăm lo xây dựng hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; làm tốt hơn nữa công tác chính trị tư tưởng, tạo nên sự vững vàng và thống nhất cao trong nhận thực và hành động của cựu chiến binh. Các cấp hội cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng tập trung xây dựng cơ sở vững mạnh, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, lấy chất lượng và hiệu quả làm mục tiêu, khắc phục hành chính hóa trong tổ chức hoạt động, xây dựng hội thực sự xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhất là cơ sở.

Tổng Bí thư cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Hội Cựu chiến binh Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang trong giai đoạn mới.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam lên lá cờ truyền thống của hội./.