Ảnh minh họa. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Theo báo của Ngân hàng Chính sách Xã hội, sau gần 9 năm thực hiện chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay tổng nguồn vốn chương trình là trên 25.000 tỷ đồng, đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của đối tượng thụ hưởng theo quy định.

Tổng doanh số cho vay đạt gần 55.000 tỷ đồng, tổng dư nợ gần 25.000 tỷ đồng. Chương trình đã cho hơn 3,2 triệu lượt học sinh, sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập. Hiện còn 1,1 triệu hộ gia đình đang còn dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội cho trên 1,3 triệu học sinh, sinh viên vay vốn đi học.

Theo đó, sinh viên học đại học dư nợ trên 13.000 tỷ đồng, với hơn 643.000 sinh viên chiếm 55,09% tổng số học sinh, sinh viên đang dư nợ; sinh viên học cao đẳng dư nợ gần 8.000 tỷ đồng, với trên 437.000 sinh viên; học sinh, sinh viên học trung cấp dư nợ là trên 2.500 tỷ đồng, với gần 179.000 học sinh, sinh viên; học sinh, sinh viên học nghề dư nợ là gần 376 tỷ đồng, với trên 26.000 học sinh, sinh viên chiếm 1,53% tổng số học sinh sinh viên đang dư nợ.

Kết quả đạt được 9 năm qua cho thấy, chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên là một chính sách có ý nghĩa cả về kinh tế, chính trị và xã hội, hợp lòng dân, tạo được sự đồng thuận cao của các ngành, các cấp, của cộng đồng xã hội.

Đây cũng là một chương trình tín dụng chính sách có tính nhân văn sâu sắc, tính xã hội hóa cao, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều tổ chức, cá nhân từ trung ương đến địa phương cùng tham gia thực hiện từ khâu tạo lập, huy động nguồn vốn đến việc tổ chức cho vay, thu hồi và xử lý nợ.

Chương trình cũng đã tạo sự gắn kết giữa kinh tế với xã hội trong công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, sự bình đẳng trong giáo dục, góp phần tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Hiện nay mức cho vay của chương trình là 1.100.000 đồng/tháng/ học sinh sinh viên, lãi suất 6,6% năm (0,55% tháng)./.