(Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, đến nay thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tất cả các loại đất trên địa bàn, đạt trên 96%; trong đó, đất sản xuất nông nghiệp đạt trên 99%, đất lâm nghiệp 97%, đất nuôi trồng thủy sản 89%, đất ở nông thôn gần 99%, đất ở đô thị trên 96%...

Với việc triển khai thực hiện thí điểm Đề án kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành 1 cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, các hồ sơ đất đai được kiểm tra chặt chẽ về tính pháp lý, cơ sở dữ liệu địa chính; việc tách thửa đất được quản lý tốt, không để xảy ra tình trạng chia cắt manh mún, không đúng quy định, gây khó khăn, phức tạp trong công tác đền bù, giải tỏa, chỉnh trang đô thị của thành phố.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn, từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã thực hiện thu hồi đất, giao đất và cho thuê đất để triển khai hơn 1.450 dự án với tổng diện tích hơn 19.200ha; chuyển mục đích trên 520ha đất quốc phòng để thực hiện hơn 155 dự án phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư được các cấp chính quyền thực hiện đúng quy trình, có sáng tạo, quy hoạch các khu tái định cư để di dân ra vùng ven, phục vụ phát triển hệ thống giao thông đô thị.

Các bộ phận quản lý đất đai thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố có nhiều đóng góp trong quá trình chỉnh trang đô thị và xây dựng cơ sở hạ tầng của thành phố, làm tốt công tác tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện với nhiều chủ trương, chính sách hợp lý, phù hợp tình hình thực tế của thành phố, nhờ đó đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, đưa Đà Nẵng tiếp tục phát triển./.