Da Nang neu cao trach nhiem nguoi dung dau don vi trong chong lang phi hinh anh 1Một góc thành phố Đà Nẵng nhìn từ cầu Thuận Phước. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Các cơ quan, đơn vị cần xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi để xảy ra lãng phí tại cơ quan, đơn vị mình; trách nhiệm trong việc thực hiện kiểm tra, kịp thời làm rõ lãng phí khi có thông tin phát hiện để xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý có hành vi lãng phí.

Đây là một trong những yêu cầu được Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng nêu rõ trong Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn thành phố.

Theo chương trình này, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng đảm bảo tỷ trọng chi đầu tư và chi thường xuyên ở mức phù hợp gắn với việc thực hiện chủ trương đổi mới.

Đà Nẵng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo chi cho con người, an sinh xã hội và chi cho quốc phòng, an ninh; tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng tài sản công; thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

Đồng thời, thành phố chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung; mua sắm qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; công khai các hoạt động quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, lao động, thời gian lao động để bảo đảm thực hành tiết kiệm, ngăn chặn và phòng ngừa lãng phí.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Văn Miên, để việc thực hành tiết kiệm có hiệu quả, Đà Nẵng đã đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như tiếp tục cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2020 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ).

[Đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài sản công]

Theo đó, thành phố phấn đấu tiết kiệm 12% các khoản chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, sử dụng xăng, xe, điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí; phấn đấu tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào so với dự toán được duyệt, không bố trí đoàn ra trong chi thường xuyên các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đà Nẵng tiếp tục thực hiện cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội.

Thành phố ưu tiên bố trí nguồn lực đối với các chương trình, dự án cần thiết, hiệu quả, cắt giảm các chương trình, dự án có nội dung trùng lắp, kém hiệu quả; tiết kiệm trong quản lý, sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học, không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, thiếu tính khả thi, chưa xác định được nguồn kinh phí thực hiện.

Thành phố từng bước chuyển việc bố trí kinh phí hoạt động thường xuyên sang thực hiện phương thức Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ nghiên cứu; thực hiện khoán kinh phí nghiên cứu khoa học đến sản phẩm cuối cùng; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển hệ thống y tế…

Bên cạnh đó, thành phố bảo đảm việc thực hiện quyền giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của công dân, cơ quan, tổ chức; tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động của thanh tra nhân dân; tổ chức hoạt động kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền; xử lý hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật đối với người trong cơ quan, tổ chức có hành vi gây lãng phí.

Thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, quản lý, giám sát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; kiên quyết tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đà Nẵng triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu quả. Thành phố tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để sử dụng hiệu quả chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, góp phần cải cách chính sách tiền lương...

Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng.

Theo đó, đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ giao cho các cơ quan, đơn vị tổ chức phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm; nâng cao hiệu suất sử dụng nhà công vụ.

Thành phố kiên quyết thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định./.

(Vietnam+)