Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XX (nhiệm kỳ 2010-2015) diễn ra trong hai ngày 8 và 9/7, tại Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Đại hội đại biểu đảng viên.

Tại đại hội, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, nghiêm túc, các đại biểu tập trung thảo luận, đề ra các định hướng công tác quan trọng của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015. Phương hướng, mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ được xác định là quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của toàn Đảng bộ, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, xây dựng đảng bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Đại hội cũng tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng; dự thảo Báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và Dự thảo báo cáo trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015.

Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và đề cao ý thức trách nhiệm của lãnh đạo, đảng viên, cán bộ công chức trong cơ quan để chủ động tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng các chương trình, đề án về công tác tổ chức, cán bộ, cơ sở đảng, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ.

Một số nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ tập trung thực hiện trong thời gian tới là tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp; tham gia tích cực, kịp thời, có hiệu quả vào việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; sau Đại hội cụ thể hóa, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI và các Nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đảng bộ tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, công tác luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng cán bộ vào năm đầu tiên sau đại hội đảng bộ các cấp, trong đó có cả việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nhân sự thường xuyên...

Trong nhiệm kỳ qua, cùng với thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, toàn Đảng bộ đã tập trung tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương ban hành các nghị quyết về đổi mới kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Trung ương và nhiều nghị quyết quan trọng khác về công tác cán bộ, công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đảng bộ kịp thời tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác nhân sự cấp cao, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Trung ương; về các giải pháp đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ trong thời kỳ mới; sửa đổi bổ sung chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan đảng đoàn thể./.

Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)