Toàn cảnh Đại hội. (Ảnh: Tường Thu/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Đại hội Đảng bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc nhiệm kỳ 2015-2020 đã được tổ chức vào ngày 16/8.​

Ông Nguyễn Văn Thơ, Bí thư Đảng ​ủy Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc chủ trì Đại hội, với sự tham dự của các đại biểu đại diện cho hơn 700 đảng viên thuộc 35 chi bộ tại Trung Quốc.

Đại hội đã nghe Báo cáo Tổng kết công tác Đảng bộ tại Trung Quốc nhiệm kỳ 2010-2015, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015; Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp xác đáng và thiết thực cho các văn kiện Báo cáo.

Đại hội đánh giá, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ​ủy và Đảng bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tập trung lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn h​óa, ngoại giao quốc phòng, công tác nghiên cứu tham mưu, tuyên truyền đối ngoại và công tác bảo hộ công dân, góp phần đưa quan hệ hai nước Việt​-Trung phát triển ổn định, lành mạnh.

Nhiệm kỳ 2015-2020, căn cứ tình hình chung của đất nước cũng như của Đảng bộ Ngoài nước, Đảng bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ trực thuộc; tiếp tục củng cố, kiện toàn và xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; có năng lực tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; quản lý và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tinh thần chủ động, tự giác của cán bộ, đảng viên, gắn bó chặt chẽ với quần chúng, quy tụ sức mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở Trung Quốc, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Về các giải pháp cụ thể, Đảng bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc xác định tiếp tục không ngừng đổi mới công tác thông tin, định hướng tư tưởng trong Đảng bộ; thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ kịp thời trao đổi, giải đáp những vướng mắc trong nhận thức và tư tưởng của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng thực dụng và các biểu hiện thiếu tinh thần xây dựng, nói không đi đôi với làm.

Mặt khác, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên không ngừng học tập, nâng cao trình độ và năng lực thực tiễn, phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống của người đảng viên; tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; gắn việc học tập với việc kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và tích cực đẩy mạnh thực hiện việc cải cách hành chính, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả làm việc của cán bộ, đảng viên./.