Triển lãm “Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh” do Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức đã khai mạc sáng 7/1, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sắp diễn ra và kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa đã đến dự và cắt băng khai mạc triển lãm.

Với hơn 200 hiện vật, phim, ảnh..., có nhiều hiện vật được trưng bày lần đầu tiên, Triển lãm giới thiệu khái quát về các kỳ Đại hội của Đảng với các nhiệm vụ chính trị quan trọng được đề ra tại mỗi kỳ đại hội; những thắng lợi vẻ vang mà đất nước và nhân dân Việt Nam đã giành được trong suốt 81 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Triển lãm “Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh” cũng khẳng định “Ngoài lợi ích của dân tộc, Tổ quốc thì Đảng không có lợi ích gì khác”; qua đó góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thi đua lập thành tích dâng lên Đại hội Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ hằng mong muốn.

Triển lãm tập trung giới thiệu những bức ảnh, hiện vật quan trọng về sự ra đời và phát triển, trưởng thành của Đảng như Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930; mười kỳ Đại hội mà Đảng đã trải qua; làm nổi bật những bước phát triển mới của Đảng trong việc vận dụng, cụ thể hóa và đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống, soi đường cho mỗi bước đi của cách mạng Việt Nam cùng những thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam trong 81 năm qua.

Đó là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á; là thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ và sự nghiệp thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; là những thành tựu quan trọng của công cuộc Đổi mới; thắng lợi trên mặt trận đối ngoại, hội nhập khu vực và thế giới./.