Đại hội Đảng IX: Huy động, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Đại hội tổng kết 15 năm đổi mới, rút ra bài học kinh nghiệm của công cuộc đổi mới, từ đó phát triển, hoàn thiện đường lối, định ra chiến lược phát triển đất nước trong hai thập kỷ đầu của thế kỷ XX.
(TTXVN/Vietnam+)