Đại hội Đảng XI: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước

Đại hội lần thứ XI của Đảng họp từ ngày 12-19/1/2011 tại Hà Nội. Ông Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.
(TTXVN/Vietnam+)