Đại hội lần thứ IV của Đảng: Thống nhất Tổ quốc, cả nước tiến lên CNXH

Ðại hội lần thứ IV của Ðảng (14-20/12/1976) là Đại hội toàn thắng của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, tổng kết những bài học lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, đưa cả nước tiến lên CNXH.
(TTXVN/Vietnam+)