Đại hội thi đua yêu nước Văn phòng Chủ tịch nước lần thứ II (2016-2020) đã diễn ra sáng 21/9, tại Hà Nội. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương dự Đại hội.

Đại hội đánh giá toàn diện kết quả phong trào thi đua yêu nước thời gian qua; tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; biểu dương những tập thể, cá nhân là tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

5 năm qua, các phong trào thi đua “Lao động giỏi,” “Lao động sáng tạo”... gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo động lực, lôi cuốn cán bộ, công chức của Văn phòng Chủ tịch nước thi đua học tập, làm việc, lao động, đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Bên cạnh việc triển khai các phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Văn phòng từng bước được đổi mới. Việc xét khen thưởng gắn chặt với phong trào thi đua, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký, gắn với việc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bước vào giai đoạn mới, Văn phòng Chủ tịch nước sẽ nhân rộng kết quả, bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua những năm qua, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa trong cơ quan; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đảng, đoàn thể xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh…

Thay mặt Chủ tịch nước và Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của Văn phòng Chủ tịch nước; biểu dương những nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng đã không quản ngại khó khăn, vất vả hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện sự đồng tâm hiệp lực, hăng say lao động, giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống.

Phó Chủ tịch nước khẳng định Đại hội thi đua yêu nước Văn phòng Chủ tịch nước lần thứ II là dấu mốc quan trọng hướng tới những bước phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước, thể hiện sự nối tiếp, phát huy truyền thống tốt đẹp và thành tích, kết quả đã đạt được trong những năm qua của Văn phòng.

Với đặc thù hoạt động riêng, thời gian qua, hoạt động của Văn phòng Chủ tịch nước có ba điểm nhấn cơ bản.

Đây chính là nơi Bác Hồ - người thầy, người cha đẻ của các phong trào thi đua yêu nước đã sống và làm việc; các phong trào của Văn phòng luôn gắn với hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước - một nhiệm vụ nặng nề liên quan đến tất cả các lĩnh vực hoạt động đối nội, đối ngoại...; bộ máy của Văn phòng tinh gọn, với số lượng cán bộ không nhiều nhưng đảm nhiệm một khối lượng công việc lớn. Chính vì vậy, thành công của các phong trào do Văn phòng Chủ tịch nước phát động gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các luận điểm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch nước nêu rõ trong giai đoạn tới, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, với vị thế là một văn phòng tham mưu, phục vụ hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước cần tiếp tục đưa công tác thi đua khen thưởng vào nền nếp, với ba nhiệm vụ trọng tâm là quan tâm đến công tác thi đua, theo kế hoạch, hướng dẫn cụ thể, tiêu chí rõ ràng; người làm công tác thi đua phải có chuyên môn, hiểu biết, công tâm, khách quan; xác định yếu tố thi đua hướng về con người nhằm tạo ra động lực thi đua.

Bên cạnh đó, Văn phòng Chủ tịch nước cần tiếp tục phát huy tinh thần thi đua yêu nước, lấy kết quả công tác là thước đo để đánh giá công tác thi đua; nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; rút kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tại Đại hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung đã phát động phong trào thi đua của Văn phòng giai đoạn 2016-2020 với chủ đề “Tận tụy, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2016-2020.”

Theo đó, các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, trên cơ sở đó nâng cao nhận thức và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua khen thưởng.

Các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy tinh thần thi đua yêu nước; tích cực tuyên truyền, tổ chức đoàn viên hưởng ứng, hăng hái tham gia các phong trào thi đua, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động để công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực, góp phần thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Các vụ, đơn vị căn cứ vào đặc điểm tình hình, cụ thể hóa các nội dung thi đua gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; kịp thời sơ kết, tổng kết, động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua./.